اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدمحمدحسن موسوی خراسانی

حقوق بین الملل استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

mmoosavikhorasaniyahoo.com

سردبیر

جعفر زنگنه شهرکی

حقوق بین الملل استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

zanganehjafargmail.com