اهداف و چشم انداز


الف: ارتقای سطح دانش صاحبنظران، کارشناسان، و علاقه مندان.
ب: معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه.
ج: ایجاد زمینه همکاری بیشتر بین پژوهشگران داخل و خارج کشور.
د: طرح مسائل علمی نو و کسترش مرزهای دانش.
ه: ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در جامعه.
و: انتشار و انتقال یافته های علمی مراکز آموزشی و پژوهشی، به ویژه یافته های اساتید، دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا.
ز: کمک به مساله یابی و حل مسائل علمی، در ارتباط با تنگناهای پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور.

برخی از زمینه‌های پژوهش در این مجله عبارت است از:

لازم به ذکر است دستورالعمل تدوین مقالات در سامانه نشریات قابل دسترسی است.

برخی از زمینه‌های پژوهش در این مجله عبارت است از:

اسلام و حقوق بشر

اسلام و اصول حقوق بین الملل (اصل عدم مداخله – اصل منع توسل به زور- اصل استقلال دولت ها و .....)

اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی

اسلام و حقوق بین الملل معاهدات

اسلام و حقوق بین الملل جنگ و صلح

همگرایی و اتحاد حقوقی جهان اسلام

اسلام و حقوق بین الملل خصوصی

اسلام و حقوق بین الملل کیفری

اسلام و حقوق بین الملل محیط زیست

اسلام و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

اسلام و حقوق دیپلماتیک و کنسولی

اسلام و مبارزه با تروریسم

اسلام و منع تولید و استفاده از سلاح های کشتار جمعی

اسلام و حمایت از جنبش های آزادی بخش

اسلام و حمایت از مظلومین و مستضعفین

اسلام و حقوق پناهندگان

اسلام و حقوق اقلیت ها

اسلام و همکاری های قضایی بین المللی

مناسبات حقوق اسلام و حقوق بین الملل

اسلام  و جهانی سازی

قواعد فقهی  در زمینه حقوق بین الملل

و ......