راهنمای نویسندگان

1. مقالات ارسالی از سوی دانشجویان کارشناسی و ارشد و دکتری می بایست به همراه استاد راهنما با درجه دکتری یا عضو هیئت علمی ارسال گردد.
2. ایمیل های ارسالی از سوی سامانه نشریات ممکن است به (spam) هرزنامه ایمیل نویسندگان وارد شود لذا نویسندگان از چک کردن این بخش غافل نشوند.

راهنمای تدوین مقالات

-     این نشریه مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی را بررسی و چاپ می نماید. بنابراین مقالاتی که نوآوری و مسئله محور باشند از شانس بیشتری برای تایید توسط داوران و چاپ برخوردار می باشند.
ـ    مقالات باید علمی، پژوهشی، مستند و دارای نوآوری باشند.
ـ    مقالات ارسالی نباید اینترنتی باشد یا قبلاً در نشریة دیگری چاپ شده یا برای نشریة دیگر ارسال شده باشد.
ـ    مقالات برای یک شماره آماده شود و دنباله‌دار نباشند.
مقالة ارسالی حداقل 6000 کلمه  و از  9000  کلمه بیشتر نباشد.
ـ    تیترهای اصلی با شماره‌های 1، 2، 3 و... و زیرمجموعة آنها با 1ـ1، 1ـ2، ...، و 2ـ1، 2ـ2، و... مشخص شود.
ـ    چکیدة مقاله که آیینة تمام‌نما و فشردة بحث است،  حداکثر در ده سطر ضمیمه باشد و واژگان کلیدی مقاله (سه تا هفت واژه) به دنبال هر چکیده بیاید.
ـ    ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت (نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار: شمارة صفحه یا شمارة جلد/صفحه) نوشته شود.
ـ    اگر ارجاع بعدی بلافاصله به همان مأخذ باشد از (همان یا همان: شمارة جلد/صفحه) و اگر به مأخذ دیگری از همان نویسنده باشد (همو، سال انتشار: صفحه) استفاده شود.
ـ    منابع لاتین، به صورت لاتین و از سمت چپ در بین پرانتز (صفحه/جلد: سال انتشار، نام خانوادگی) و در ارجاع بعدی اگر بلافاصله باشد (Ibid.) نوشته شود.
ـ    نقل قولهای مستقیم به صورت جدا از متن با تورفتگی (یک ونیم سانتی‌متر) از راست درج شود.
ـ    شکل لاتینی نامهای خاص، واژه‌های تخصصی و ترکیبات خارجی در پاورقی درج شود.
ـ    یادداشتهای توضیحی (توضیحاتی که به نظر مؤلّف ضروری به نظر می‌رسد) در پاورقی درج شود.
ـ    ارجاع در یادداشتها به همان ترتیب متن و مشخصات تفصیلی مأخذ در فهرست پایان مقاله بیاید.
ـ    اـ    منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام مشهور نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:    
    کتاب: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان)، نام کتاب، نام مترجم، محقق یا مصحح، نوبت چاپ (در صورتی که چاپ نخست باشد نیاز نیست)، محل نشر، نام ناشر، تاریخ انتشار ش. ق. یا م. (به ترتیب برای سالهای شمسی، قمری یا میلادی).    
    مقاله: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان)، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام نشریه، دوره/ سال، شمارة جلد، تاریخ انتشار.    
    پایگاههای اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده، «عنوان موضوع داخل گیومه»، نام و آدرس پایگاه اینترنتی.
ـ    نام کامل نویسنده، رتبة دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسة متبوع وی به دو زبان فارسی و انگلیسی قید شود و همراه با نشانی پستی، شمارة تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.
ـ    مجله در ویرایش مقالات آزاد است.
ـ    رعایت دستور خط فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی الزامی است.
ـ    مقالات رسیده به هیچ وجه عودت داده نمی‌شود.
ـ    ارسال و دریافت مقالات صرفاً از طریق سامانة مدیریت نشریات به نشانی سایت دانشگاه علوم اسلامی رضوی- سامانه نشریات پژوهشی<www.http://paper.razavi.ac.ir> انجام می‌گیرد.
ـ    ارتباط با مدیریت مجله از طریق نشانی دفتر مجله (مشهد مقدس، صندوق پستی: 461‍ـ 91735) یا رایانامه‌های <razaviunmag@gmail.com> و امکان‌پذیر است.