اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدمحمدحسن موسوی خراسانی

حقوق بین الملل استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

mmoosavikhorasaniyahoo.com

سردبیر

جعفر زنگنه شهرکی

حقوق بین الملل استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

zanganehjafargmail.com

کارشناس نشریه

محمدامین انسان

کارشناس نشریه

ensan.aminyahoo.com